Sådan beskytter jeg data:

I persondatapolitikken kan du læse nærmere om, hvordan jeg behandler og beskytter dine oplysninger, og hvad jeg bruger dem til. Tilsvarende fører jeg løbende kontrol med, at jeg anvender passende teknisker og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de oplysninger, jeg har.

Læs politikken:

I datapolitikken har jeg også beskrevet, hvilke rettigheder du har, når jeg behandler dine oplysninger. Jeg opfordrer til at læse datapolitikken, så du ved hvordan jeg behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Datapolitikken:

Vasegårdens Klinikker Grejs (klinikken) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger, Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. Dataansvarlig

Vasegårdens Klinikker Grejs, Vestermarksvej 13A, 7100 Vejle telefon 75923433 tryk 5, CVR.nr.: 16119733, e-mail cm@vasegaardensklinikker.dk er dataansvarlig. 

2. Personoplysninger og formål

I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 Personnummer/CPR.nr.
 Helbredsoplysninger
 Oplysninger om pårørende
 Oplysninger om værger

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslo-ven/persondataloven og persondataforordningen.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder samt andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl., som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling ved Klinikken.

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens databehandlere fodFORM samt microsoft outlook/UNOEURO (mailsystem).

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patient-journal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til klinikejer Charlotte Midtgaard, cm@vasegaardensklinikker.dk

5. Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. Varighed af opbevaring

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

7. Klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Bor-gergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

8. Brug af cookies

Oplysninger jeg indsamler

Vasegårdens Klinikker Grejs indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger min hjemmeside

– Anmelder min hjemmeside

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.vasegaardensklinikker.dk er Charlotte Midtgaard.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter, du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde min hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden google+.

Jeg har min hjemmeside hos simply.com, som fungerer som min databehandler. Alle persondata som du oplyser på min hjemmeside vil blive opbevaret i simply.coms datacentre.

Jeg bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. Mine databehandlere behandler kun personoplysninger efter mine instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket er min og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til cm@vasegaardensklinikker.dk.